Oldalak


HIMNUSZ SZENTHÁROMSÁGHOZ

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk,
Atyát s Fiút ki egybekötsz,
szívünket, kérünk, töltse be
kegyelmed égi ereje.

Száj, nyelv, ész, érzék és erő
zengjen hitvalló éneket,
a lánggal égő szeretet
gyújtson tüzével szíveket.

Hadd ismerjük meg az Atyát,
és értsük általad Fiát,
s ki mindkettőjük Lelke vagy,
higgyünk örök időkön át. Amen.
 
Forrás ~ Internet

SZENTHÁROMSÁG ÁLDÁS

Nyugodjon meg rajtad az Atya áldása
aki teremtőnk, gondviselőnk és életünk forrása.
Nyugodjon meg rajtad a Fiú áldása
aki megváltónk, testvérünk és békességünk forrása.
Nyugodjék meg rajtad a Szentlélek áldása
aki vigasztalónk, pártfogónk és minden örömünk forrása. Amen.

Forrás ~ Internet

 LITÁNIA A SZENTHÁROMSÁGRÓL

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten - Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen - Irgalmazz nekünk! Szentháromság egy Isten - Irgalmazz nekünk!
Isten, ki egy vagy lényegedben - Irgalmazz nekünk! Isten, ki három vagy személyeidben - Irgalmazz nekünk! Atya-, Fiú- és Szentlélekisten - Irgalmazz nekünk! Atyaisten, mindenható Teremtőnk - Irgalmazz nekünk! Fiúisten, édes Üdvözítőnk - Irgalmazz nekünk! Szentlélekisten, életadó Vigasztalónk - Irgalmazz nekünk! Végtelenül szent Isten - Irgalmazz nekünk! Szent, erős Isten, szent és halhatatlan Isten - Irgalmazz nekünk! Isten, kit az egek egei be nem fogadhatnak - Irgalmazz nekünk! Isten, kitől, kiben és ki által mindenek vannak - Irgalmazz nekünk! Isten, kiben élünk, mozgunk és vagyunk - Irgalmazz nekünk! Isten, ki vagy, voltál és leszel mindörökké - Irgalmazz nekünk! Isten, ki fölnyitod kezedet és mindent, mi él, eltöltesz áldással - Irgalmazz nekünk!
Irgalmazz nekünk! - Kegyelmezz nekünk, Szentháromság! Irgalmazz nekünk! - Hallgass meg minket, Szentháromság!
Minden gonosztól - Ments meg minket, Szentháromság! Minden bűntől - Ments meg minket, Szentháromság! Kevélységtől és csalárd önhittségtől - Ments meg minket, Szentháromság! Mértéktelenségtől és a földiekhez való bűnös ragaszkodástól - Ments meg minket, Szentháromság! Hitetlenségtől és babonától - Ments meg minket, Szentháromság! Szolgálatodban való lanyhaságtól - Ments meg minket, Szentháromság! Minden gondolati, szóbeli, és cselekedeti tisztátalanságtól - Ments meg minket, Szentháromság! Mérhetetlen hatalmad által - Ments meg minket, Szentháromság! Végtelen tudásod és bölcsességed által - Ments meg minket, Szentháromság! Jóságod és szereteted gazdagsága által - Ments meg minket, Szentháromság! Könyörületed és türelmed kimondhatatlan nagysága által - Ments meg minket, Szentháromság! Az ítélet napján - Ments meg minket, Szentháromság!
Mi, bűnösök - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy egyedül téged imádjunk, Szentháromság - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy egész életünkben neked híven szolgáljunk - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy szentséges nevedet soha meg ne becstelenítsük - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy szüleink, elöljáróink és feljebbvalóink iránt tiszteletet és engedelmességet tanúsítsunk - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy se testben, se lélekben senkit meg ne károsítsunk - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy senkit meg ne csaljunk és az idegen tulajdont
 el ne kívánjuk  - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy szívünket minden tiltott gondolattól és vágytól gondosan megőrizzük - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy testünket semmiféle bűnös cselekedettel 
be ne szennyezzük - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy felebarátunkat vakmerően soha meg ne ítéljük, becsületében meg ne kisebbítsük - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy téged, háromságban egy Isten, mindenekfölött felebarátunkat, mint önmagunkat szeressük - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy jóságod és nagy béketűrésed gazdagságát
 soha meg ne vessük - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy szent gondviselésed iránt  minden szenvedéseinkben 
bizalommal viseltessünk - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy magunkat élő, szent és kedves áldozatként mindig neked szenteljük - Kérünk Téged, hallgass meg minket! Felséges Szentháromság  - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk! Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket! Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Miatyánk - Üdvözlégy
Áldjuk az Atyát és a Fiút és a Szentlélekistent! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké! Uram, hallgasd meg könyörgésemet! És kiáltásom jusson elődbe!
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki megadtad szolgáidnak, hogy az igaz hit vallásában az örök Szentháromság dicsőségét megismerjék s a felség hatalmában az egységet imádják: kérünk, hogy ugyanazon hit erőssége által minden viszontagságtól folytonosan megőriztessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
 
Forrás ~ InternetDICSŐÍTŐ ÉS HÁLAADÓ IMÁDSÁG  A  SZENTHÁROMSÁG TISZTELETÉRE

Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek!

A mai napon leborulva előtted, dicsőítelek az egész teremtett világért,
És azért a teljes szeretet egységért, melyben hárman egyként éltek.

Gondviselő Atyám, mindnyájunk Teremtője!
Hálát adok neked az életemért, és mindenkiért, akiket hozzám vezettél.
Áldott légy jóságodért, hogy gyermeked lehetek,
 és bizalommal Rád hagyatkozhatom.
Köszönöm, hogy szeretetedből a Földre küldted egyszülött fiadat,
Hogy én megismerhettem és követhetem Őt.
Atyaisten legszentebb leánya, Mária!
Te teljes alázatodban igent mondtál az Atya hívó szavára.
Kérlek, segíts nekem, hogy mindig igent tudjak mondani Istennek.

Dicsőítelek Téged életem Királya, megmentő Krisztusom!
Köszönöm, hogy 2000 évvel ezelőtt feláldoztad életedet a világért,
értem, és megváltottál bűneinkből.
Áldott légy Szent Véredért, melyet irgalmasságodban kiontottál értünk.
Dicsőítelek Egyházadért, és megköszönöm, hogy én is benne élhetek.
Boldogság tölt el, hogy itt vagy elrejtve a legszentebb oltáriszentségben.
Hogy leborulhatok színed előtt és imádhatlak Téged.
Köszönöm, hogy Tebenned és általad megismerhettem az Atyát,
És hogy minden felebarátom arcában felismerhetlek Téged.
Áldalak Jézus, hogy nem hagytál árván minket,
Hanem mennybemeneteled után elküldted nekünk Szentlelkedet!
Reménység fényes hajnalcsillaga, Istenszülő, Mária!
Jézus a te anyai karjaidba ajánlott minket a keresztről.
Gyermeki hálával köszöntelek téged.
Köszönöm, hogy fogod a kezem akkor is, ha én elfordulok tőled,
És hogy türelmesen segítesz nekem az imádság, a szeretet útján.
Tudom, hogy a szenvedésekben mellettem állsz, 
és mindig Jézushoz vezetsz engem.

Dicsőítelek Téged, Szentlélek, élő Isten Lelke!
Légy áldva minden kegyelemért, mellyel életemben megajándékoztál.
Jöjj Békesség, Egység, Jóság, Öröm, Igazság, Erősség és Bölcsesség Lelke, jöjj!
Oszlasd el kételyeimet, kishitűségemet, gyávaságomat a sötétség óráiban!
Gyógyítsd be sebeimet, szüntesd meg bátortalanságomat!
Köszönöm, hogy Te mindig türelemre, békére, megértésre és egységre buzdítasz,
Hogy fényességeddel megvilágosítod lelkemben az örök Igazságot.
Hass át engem ezen a napon hittel, reménységgel,
És szereteted izzó tüzével!
Dicsérlek Téged Szentlélek jegyese, Szeplőtelen Szűz Mária!
Kérlek segíts, hogy amint Te, én is a Szentlélek 
világító lámpása lehessek az emberek között!

Mennyei Édes Atyám!
Fogadd el egész életemet, amit most gondviselő kezedbe helyezek.
Szent Fiad fényességével világítsd meg előttem bűneimet,
Hogy szívemből megbánhassam azokat.
Szentlelked erejével újíts meg engem örök szeretetedben,
És teljesítsd be rajtam szent akaratodat. Amen

Forrás ~ Internet
 
HIMNUSZ A SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN

Legfőbb Atyának, született Igének,
Szent Leheletnek, egy Urunknak vallunk
mind, kiket földön fűzött egy családba
édeni kertünk.

Élsz, de a Három s ugyanakkor Egynek
titka titoknak marad a világon,
ámde az égben téged dicsérőket
fényed betölti.

Énekli mind már: 'Te vagy a Teremtő',
mennyei tűzzel igazítasz mindent,
és fölséges-szent, szerető Szívedtől
lángol a szívünk.

Emberi hadnak akarattal adtad,
égi karokhoz, hogy odaszegődjék,
s vágyai célját, az örökös békét
boldogan élje. Amen.

Forrás ~ Internet

 
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Szentháromság vasárnapja a Pünkösdöt követő évközi idő első vasárnapja, amelyen a keresztény tanítás egyik legfontosabb titkáról, az egy Isten három személyéről szóló kinyilatkoztatásról elmélkedünk. A keresztény istenkép lényege a szerető Isten, aki önmagán belül hordozza azt a végtelen szeretetközösséget, amelyből minket is életre hozott.

'Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.' Máté evangéliuma 28. fejezet 18-20.

'Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet


 LEGSZEBB SZENTHÁROMSÁG

Ó Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek,  mélységes alázattal imádlak, és felajánlom Jézus Krisztus legdrágább Testét és Vérét,  Lelkét és Istenségét,  Aki jelen van a föld összes tabernákulumában, engesztelésül a gyötrelmekért, szentségtörésekért és közömbösségért, amelyekkel megbántják Őt. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének végtelen érdemei nevében könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért. Amen.

Forrás ~ Internet

IMA A SZENTHÁROMSÁGHOZ

 Imádlak Atyaisten, aki engem teremtettél.
Imádlak Fiúisten, aki megváltottál.
Imádlak Szentlélek Isten, 
aki megszenteltél és megszentelsz.
Úgy legyen, ahogy te akarod. 
Teljesen Gondviselésedre hagyatkozom. 
Tégy velem akaratod szerint!

Xavéri Szent Ferenc

Forrás ~ Internet

 LEGSZENTEBB SZENTHÁROMSÁG

 Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek.Teljes szívemből imádlak és felajánlom Neked: Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, amely a világ összes tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják. Jézus Legszentebb Szívének közben járására könyörögve kérlek, térítsd meg szegény bűnösöket! Amen.

Forrás ~ Internet


 IMA A CSALÁDOKÉRT A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Dicsőséges Szentháromság,
    minden szeretet és közösség forrása,
    köszönjük neked a családunkat.
Bocsásd meg bűneinket,
    amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. 


Támogasd testvéreinket,
    akik házasságukban és családi életükben
    hajótörést szenvedtek.
Töltsd el szívünket családtagjaink iránt
    áldozatos, tiszta szeretettel. 


Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban
    napról-napra újjászülessünk.
Segítsd fiataljainkat,
    hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait. 


Áldd meg mindazokat,
    akik a magyar családokért sokat fáradoznak.

Szent Család, könyörögj érettünk! Amen.

Forrás ~ Internet